Sociálna Poisťovňa Senica

Sociálna poisťovňa Senica

Pandemické OČR končí

V stredu 1. júla 2020 začínajú školské prázdniny. Tie prinesú zmeny aj v pohľade na pandemickú OČR. Počas prázdnin budú školy zatvorené podľa školského zákona a nie v súvislosti s korona vírusom a preto je potrebné pamätať na zmeny v súvislosti s pandemickou OČR.

Aké zmeny vás čakajú

DIEŤA V PREDŠKOLSKOM VEKU

V prípade detí predškolského veku (škôlky, jasle), nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú v mimoriadnej situácii detské jasle alebo materskú školu, pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú (uzatvorenie, choroba, strach z ohrozenia COVID-19), nie je dôležitý. Na konci každého kalendárneho mesiaca musí rodič pobočke Sociálnej poisťovne predložiť iba vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Samotnú Žiadosť o pandemickú OČR podáva len vtedy, keď doteraz (od 12. marca 2020) ešte pandemické OČR vôbec nepoberal.

AK MÁTE ŠKOLOPOVINNÉ DIEŤA

Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30. 6. 2020. Avšak aj cez letné prázdniny môžu mať rodičia nárok na pandemickú OČR, ale len v prípade, ak dieťa ochorie a potrebu celodenného a osobného ošetrovania na príslušnom tlačive potvrdí pediater. Rodič školopovinného dieťaťa teda preukazuje potrebu ošetrovania v mesiacoch júl a august 2020 vždy predložením potvrdenia od príslušného pediatra a možnosť čerpať pandemickú OČR sa vzťahuje len na dni, na ktoré má potvrdenie pediatra. Preukazovať to bude prostredníctvom vyplneného formulára Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na konci mesiaca. Ak napríklad bude mať potvrdenie od lekára od 7. 7. 2020, nemusí podávať pobočke Sociálnej poisťovne novú žiadosť o pandemickú OČR, stačí, keď obdobie OČR vyznačí v čestnom vyhlásení, ktoré pošle pobočke na konci júla. V prípade, ak OČR potvrdí lekár z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa do 16 rokov veku nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, nárok na pandemickú OČR bude tiež trvať naďalej.

POZOR, sociálna poisťovňa akceptuje iba originálne tlačivá, nie fotokópie, ktoré priamo v počítači vyplnia a zašlú na mail. Obe tlačivá môžu byť aj bez podpisu.

Vyplácanie dôchodkov

Dôchodcom, ktorým je dôchodok vyplácaný prostredníctvom poštovej poukážky s výplatným termínom 10. a 12. dňa v kalendárnom mesiaci budú vyplatené 9. apríla a 14. apríla 2020. V mesiacie máj 2020 s výplatným termínom 2. deň dostanú vyplatené 4. mája 2020 a 8. deň dostanú vyplatený dôchodok 7. mája 2020.

Zamestnanci a SZČO, ktorí počas pandémie nemohli vycestovať do zahraničia

Ak Zamestnanec alebo SZČO pracuje z domu “home office”, nie je potrebné túto skutočnosť oznamovať sociálnej poisťovni (zamestnanec alebo SZČO ostáva poistený na sociálne zabezpečenie v danom členskom štáte. A to aj v prípade ak niektoré dni vykonáva v sídle firme, tiež túto skutočnosť neoznamuje sociálnej poisťovni.

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti

K uplatneniu nároku na dávku v nezamestnanosti je aj v čase COVID19 potrebné doručiť žiadosť. Za žiadosť sa považuje oznámenie úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti sa predkladá tlačivo ŽIADOSŤ O DÁVKU. Vyplnené tlačivo treba ZASLAŤ spolu s oznámením o zaradení do evidencie uchádzača o zamestnanie. Bez týchto dvoch tlačív nie je možné o nároku na dávku rozhodnúť a dávku vyplatiť.

Odklad odvodov pre SZČO a zamestnávateľov

Samostatne zárobkovo činné osoby a aj zamestnávatelia si budú môcť odložiť marcové odvody do sociálnej poisťovne do konca júla 2020.

Odklad sa však netýka všetkých, ale len podnikateľov, ktorým klesli tržby o 40 %. Odklad bude platiť aj v prípade, ak už v čase platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne poistenou SZČO. Poistné, ktoré platí zamestnanec, ale odvádza ho do poisťovne jeho zamestnávateľ, musí ďalej odvádzať v riadnych, pôvodných termínoch.

Sociálna poisťovňa Senica

Pracovisko sociálnej poisťovne, pobočka Senica je od 3. decembra 2018 otvorená v nových priestoroch na Sotinskej ulici č.1577 (budova vedľa Polikliniky Senica).

Otváracia doba

Pondelok: 8.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 14.00
Streda: 8.00 -17.00
Štvrtok: 8.00 – 12.00
Piatok: 8.00 – 14.00

POZOR: Otváracia doba, alebo služby sa môžu z dôvodu ochorenia COVID-19 líšiť.

Kontakt

telefón: +421906178516
email: senica@socpoist.sk

Pre všetky situácie súvisiace s COVID-19 použite adresu: KoronaSE@socpoist.sk

Všetky kontakty SP pobočka Senica