Sociálna Poisťovňa Senica

Sociálna poisťovňa Senica

Postup pri vybavovaní ošetrovného, nemocenského a dávok pre koronavírus (COVID-19) bez návštevy lekára a Sociálnej Poisťovne

S aktuálnym rizikom šírenia nákazy COVID-19 sociálna poisťovňa zjednodušila postup pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a PN-ku tak, aby čo najviac predišla osobnému kontaktu občanov u lekárov a v sociálnej poisťovni.

Ošetrovné na dieťa

Vybaviť sa dá všetko telefonicky alebo zaslaním formulára. POZOR, sociálna poisťovňa akceptuje iba originálne tlačivá, nie fotokópie, ktoré priamo v počítači vyplnia a zašlú na mail. Obe tlačivá môžu byť aj bez podpisu. S účinnosťou od 27. marca 2020 (“pandemické ošetrovné”) nie je potrebné potvrdenie pediatra pre zdravé dieťa.

Pediater potvrdzuje rodičom tlačivo chorého dieťaťa – bez ohľadu na jeho vek. Ak sa počas pandémie COVID19 musia rodičia prestriedať, pediater vystaví potvrdenie obom rodičom.

Ak chce rodič kedykoľvek počas COVID19 ukončiť poberanie dávky ošetrovné, NEMUSÍ o tom špeciálne informovať sociálnu poisťovňu. Stačí na konci kalendárneho mesiaca (v ktorom ošetroval) zaslať čestné vyhlásenie.

Ak sa rodič rozhodne opäť nastúpiť na OČR žiadosť už NEZASIELA! Opäť len na konci kalendárneho mesiaca zašle čestné vyhlásenie.

Vyplácanie dôchodkov

Dôchodcom, ktorým je dôchodok vyplácaný prostredníctvom poštovej poukážky s výplatným termínom 10. a 12. dňa v kalendárnom mesiaci budú vyplatené 9. apríla a 14. apríla 2020. V mesiacie máj 2020 s výplatným termínom 2. deň dostanú vyplatené 4. mája 2020 a 8. deň dostanú vyplatený dôchodok 7. mája 2020.

Zamestnanci a SZČO, ktorí počas pandémie nemohli vycestovať do zahraničia

Ak Zamestnanec alebo SZČO pracuje z domu “home office”, nie je potrebné túto skutočnosť oznamovať sociálnej poisťovni (zamestnanec alebo SZČO ostáva poistený na sociálne zabezpečenie v danom členskom štáte. A to aj v prípade ak niektoré dni vykonáva v sídle firme, tiež túto skutočnosť neoznamuje sociálnej poisťovni.

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti

K uplatneniu nároku na dávku v nezamestnanosti je aj v čase COVID19 potrebné doručiť žiadosť. Za žiadosť sa považuje oznámenie úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti sa predkladá tlačivo ŽIADOSŤ O DÁVKU. Vyplnené tlačivo treba ZASLAŤ spolu s oznámením o zaradení do evidencie uchádzača o zamestnanie. Bez týchto dvoch tlačív nie je možné o nároku na dávku rozhodnúť a dávku vyplatiť.

Odklad odvodov pre SZČO a zamestnávateľov

Samostatne zárobkovo činné osoby a aj zamestnávatelia si budú môcť odložiť marcové odvody do sociálnej poisťovne do konca júla 2020.

Odklad sa však netýka všetkých, ale len podnikateľov, ktorým klesli tržby o 40 %. Odklad bude platiť aj v prípade, ak už v čase platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne poistenou SZČO. Poistné, ktoré platí zamestnanec, ale odvádza ho do poisťovne jeho zamestnávateľ, musí ďalej odvádzať v riadnych, pôvodných termínoch.

Sociálna poisťovňa Senica

Pracovisko sociálnej poisťovne, pobočka Senica je od 3. decembra 2018 otvorená v nových priestoroch na Sotinskej ulici č.1577 (budova vedľa Polikliniky Senica).

Otváracia doba

Pondelok: 8.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 14.00
Streda: 8.00 -17.00
Štvrtok: 8.00 – 12.00
Piatok: 8.00 – 14.00

POZOR: Otváracia doba, alebo služby sa môžu z dôvodu ochorenia COVID-19 líšiť.

Kontakt

telefón: +421906178516
email: senica@socpoist.sk

Pre všetky situácie súvisiace s COVID-19 použite adresu: KoronaSE@socpoist.sk

Všetky kontakty SP pobočka Senica