Sociálna Poisťovňa Senica

Sociálna poisťovňa Senica

Žiadosť o pandemickú OČR sa nemusí znova podávať

Žiadatelia, ktorí už v minulom roku podávali žiadosť o pandemické ošetrenie, tak v tomto roku už nemusia.

Ako v roku 2021?

Nový kalendárny rok 2021 nie je dôvodom na opätovné podávanie žiadosti. Ak počas krízovej situácie, ktorá trvá od 12.marca 2020, bola podaná žiadosť, netreba ju podávať znova. Stačí zaslať len čestné vyhlásenie.

Čestné vyhlásenie

Preukazovať to bude prostredníctvom vyplneného formulára Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na konci mesiaca.

Čestné vyhlásenie sa posiela za celý uplynulý mesiac – čiže vždy na konci mesiaca, keď sú presne určené dni, počas ktorých sa rodič o dieťa staral. Za január 2021 teda rodičia pošlú čestné vyhlásenie napríklad 29. januára 2021.

Sociálna poisťovňa avizuje, že do e-formulára voľbu pre čestné vyhlásenie za január tohto roka pridá v druhej polovici tohto mesiaca.

V prípade, ak OČR potvrdí lekár z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa do 16 rokov veku nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, nárok na pandemickú OČR bude tiež trvať naďalej.

Zmena zamestnania a OČR

V prípade ak žiadateľ/poistenec zmenil zamestnanie, nie je potrebné zasielať novú žiadosť. Platí pôvodná.

POZOR, sociálna poisťovňa akceptuje iba originálne tlačivá, nie fotokópie.

Vyplácanie dôchodkov

Dôchodcom, ktorým je dôchodok vyplácaný prostredníctvom poštovej poukážky s výplatným termínom 10. a 12. dňa v kalendárnom mesiaci budú vyplatené 9. apríla a 14. apríla 2020. V mesiacie máj 2020 s výplatným termínom 2. deň dostanú vyplatené 4. mája 2020 a 8. deň dostanú vyplatený dôchodok 7. mája 2020.

Zamestnanci a SZČO, ktorí počas pandémie nemohli vycestovať do zahraničia

Ak Zamestnanec alebo SZČO pracuje z domu „home office“, nie je potrebné túto skutočnosť oznamovať sociálnej poisťovni (zamestnanec alebo SZČO ostáva poistený na sociálne zabezpečenie v danom členskom štáte. A to aj v prípade ak niektoré dni vykonáva v sídle firme, tiež túto skutočnosť neoznamuje sociálnej poisťovni.

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti

K uplatneniu nároku na dávku v nezamestnanosti je aj v čase COVID19 potrebné doručiť žiadosť. Za žiadosť sa považuje oznámenie úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti sa predkladá tlačivo ŽIADOSŤ O DÁVKU. Vyplnené tlačivo treba ZASLAŤ spolu s oznámením o zaradení do evidencie uchádzača o zamestnanie. Bez týchto dvoch tlačív nie je možné o nároku na dávku rozhodnúť a dávku vyplatiť.

Odklad odvodov pre SZČO a zamestnávateľov

Samostatne zárobkovo činné osoby a aj zamestnávatelia si budú môcť odložiť marcové odvody do sociálnej poisťovne do konca júla 2020.

Odklad sa však netýka všetkých, ale len podnikateľov, ktorým klesli tržby o 40 %. Odklad bude platiť aj v prípade, ak už v čase platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne poistenou SZČO. Poistné, ktoré platí zamestnanec, ale odvádza ho do poisťovne jeho zamestnávateľ, musí ďalej odvádzať v riadnych, pôvodných termínoch.

Sociálna poisťovňa Senica

Pracovisko sociálnej poisťovne, pobočka Senica je od 3. decembra 2018 otvorená v nových priestoroch na Sotinskej ulici č.1577 (budova vedľa Polikliniky Senica).

Otváracia doba

Pondelok: 8.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 14.00
Streda: 8.00 -17.00
Štvrtok: 8.00 – 12.00
Piatok: 8.00 – 14.00

POZOR: Otváracia doba, alebo služby sa môžu z dôvodu ochorenia COVID-19 líšiť.

Kontakt

telefón: +421906178516
email: senica@socpoist.sk

Pre všetky situácie súvisiace s COVID-19 použite adresu: KoronaSE@socpoist.sk

Všetky kontakty SP pobočka Senica