Kam na strednú školu v Senici

Kam na strednú školu v Senici.

Aké sú aktuálne termíny, usmernenia prijímacích skúšok v súvislosti s COVID – 19?

Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. 

Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

Stredná Odborná Škola Senica

SOŠ ponúka niekoľko možností štúdia v štúdijnom 4-ročnom odbore s maturitou ( čašník, servírka, kozmetik, obchodný pracovník, chemik, operátor, technik energetických zariadení budov). V 3-ročnom učebnom odbore ( autoopravár – mechanik, autoopravár – eletrikár, kaderník, murár, maliar, inštalatér, kuchár, čašník, servírka, pekár, cukrár, manikér – pedikér, cukrár – kuchár, mäsiar, mechanik opravár strojov a zariadení). V 2-ročnom učebnom odbore ponúka tieto možnosti: praktická žena, stavebná výroba. V nadstavbovom 2-ročnom štúdiu, ktorý je možné absolvovať aj externe ponúka škola tieto odbory : spoločné stravovanie, stavebníctvo, vlasová kozmetika, dopravná prevádzka, podnikanie v remeslách a službách.

GYMNÁZIUM L. NOVOMESKÉHO

Gymnazium Ladislava Novomeskeho

Senické gymnázium Ladislava Novomeského Senica je všeobecnovzdelávacia škola poskytujúca úplné stredné vzdelanie s maturitou v odboroch 7902 J, 79 02 500, ktorá pripravuje absolventov predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Štúdium je štvorročné alebo osemročné. Taktiež pripravuje aj na výkon niektorých činností v štátnej a verejnej správe, kultúre a v ďalších oblastiach a na pomaturitné štúdium. Tomuto cieľu je podriadený výchovno-vzdelávací proces počas celého štúdia. Charakter školy poskytuje možnosť získať širokú škálu vedomostí v takmer všetkých vedeckých disciplínach. Umožňuje absolventom získať znalosť cudzích jazykov na dvoch úrovniach. V spoločenskovedných predmetoch, prírodných vedách môže absolvent získať základné vedomosti, ktoré je schopný rozvíjať štúdiom na vysokej škole. Na škole množstvo zaujímavých krúžkov (napr.astronomický, matematický, florbalový, frisbee, kultúrno-dramatický…), ktoré rozvíjajú intelekt študentov.

OBCHODNÁ AKADÉMIA

Obchodná Akadémia

Obchodná akadémia má v Senici už dlhoročnú tradíciu. Škola ponúka možnosť 4-ročného štúdijného odboru obchodná a 5-ročného štúdijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Žiak získa vedomosti z odborných ekonomických predmetov (účtovníctvo, právna náuka, ekonomika…). Samozrejmosťou je štúdium dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký a ruský).

SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠKOLA PODNIKANIA

Študijné odbory súkromnej strednej školy sa prispôsobovali potrebám rýchlo sa rozvíjajúceho ekonomického a informačného prostredia. Jedným z takých je aj štúdijný odbor informačné systémy a služby. Študijný odbor škola podnikania bol rozšírený na dve oblasti. 1.školu podnikania so zameraním na športový manažment a 2. školu podnikania so zameraním na anglický jazyk. Od 1.9.2020 škola poskytuje duálne vzdelávanie pre oba štúdijné odbory.

Ako vybrať vhodnú strednú školu pre dieťa?

Budovať budúcnosť nie je celkom jednoduché Treba sa o nej s budúcimi stredoškolákmi rozprávať. Je dobré všímať si aké predmety dieťa bavia, či sú to humanitné, prírodovedné alebo inklinuje viac k jazykov, má talent alebo je manuálne zručné. Sú povolania, ktoré si vyžadujú viac vzdelávania. Je dôležité vysvetliť, čo dané povolanie obnáša. Zvoliť rôzne varianty vzdelávania, napr. namiesto gymnázia sa rozhodnúť pre odbornú školu a pokračovať ako odborník v štúdiu na vysokej škole. Alebo gymnázium ako priama cesta na vysokú školu…Rodič by mal zvážiť možnosti dieťaťa. Nepreceňovať, nepodceňovať, ani si neplniť vlastné sny. Vďaka rozhovorom s učiteľmi, výchovným poradcom a dieťaťom samotným, je možné získať nadhľad. Informovať sa o škole, odboroch, finančných nárokoch, mimoškolských aktivitách a nenechať výber na poslednú chvíľu. Veľa škôl dnes robí DOD. Využitie tejto možnosti spoznať reálne prostredie školy, pedagógov, klímy v škole je cenným pomocníkom pri výbere školy pre rodiča aj dieťa.