CVČ vyhlásilo súťaže

Centrum voľného času nezaháľa a pripravilo v tomto období pre deti zopár súťaží. V našom článku Vám ich zhrnieme. Nezabudnite sa zapojiť a súťažiť o zaujímavé ceny.

Koronavírus mojimi očami

výtvarná súťaž

KATEGÓRIE:

  1. kategória:
  2. kategória: žiaci 6-10 rokov
  3. kategória: žiaci 11-15 rokov

KAŽDÁ PRÁCA MUSÍ BYŤ OZNAČENÁ:

  • meno a priezvisko, názov práce, veková kategória, adresa školy, e-mail autora

FORMÁT PRÁC: výkres formátu A4, A3, A2

Práce treba doručiť do 17.6.2020 na adresu – CVČ, Sadová 646/8, 905 01 Senica a na mailovú adresu gerda.fodorova.cvc@gmail.com

KONTAKT: Mgr. GERDA FODOROVÁ 0944 063 607, CVČ Senica 034/ 651 35 39

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE TU NA TOMTO ODKAZE

Príbeh zo Stonožky

fotograficky alebo písomne vyjadrený TOP ZÁŽITOK z činnosti v CVČ Stonožka Senica

Kategórie súťaže:

 I. Fotografická časť – fotografie z rokov 2015 – 2020

II. Literárna časť – pôvodná próza (nie je obmedzené rokom príbehu)

Vekové kategórie:  od 9-18 rokov

Fotografiu alebo príbeh treba zaslať do 1.6.2020 ako prílohu na e-mail: dana.kopecka.cvc@gmail.com

Do e-mailu treba uviesť: meno a priezvisko súťažiaceho, vek, NÁZOV snímky, adresu bydliska, e-mail a číslo telefónu kontaktnej osoby a ku každej fotke či koláži aj dve, tri výstižné

PROPOZÍCIE NA TOMTO ODKAZE

1. ročník literárnej súťaže pre mládež

ČO POTOM?

V spolupráci so Študentským parlamentom Senica a Radou mládeže Trnavského kraja vyhlasujú 1. ročník literárnej súťaže pre mládež Čo potom?

Charakteristika súťaže:

Cieľom nepostupovej amatérskej súťaže Čo potom? je vzbudiť záujem žiakov a študentov o situáciu okolo nás a jej dôsledky. Chceme vytvoriť prostredie, v ktorom budú môcť rozvinúť kritické i kreatívne myslenie, prezentovať inšpiratívne návrhy, či vlastné riešenia na aktuálnu situáciu. Členovia Študentského parlamentu v Senici sa preto rozhodli usporiadať literárnu súťaž, s témami týkajúcimi sa koronavírusu. Radi by sme takto podporili mladých autorov v tvorbe, napriek nepriaznivým podmienkam,a otvorili priestor na diskusiu. Takže, ak si študent vo veku stredoškoláka, neváhaj a prihlás sa! Napíš svoj názor ČO POTOM, fantázii sa medze nekladú. Súťaží sa o skvelé ceny.

Podmienky súťaže:

1. Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku 14–19 rokov, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali (časopisy, tlač, brožúry sa nerátajú)

2. Súťažiaci môžu zaslať max. DVA PROZAICKÉ útvary v rozsahu max. 5 strán formátu A4, každá napísaná samostatne. Práce a prihlášky sa zasielajú len v elektronickej podobe (word). Práca nesmie byť podpísaná – potrebné údaje budú uvedené v priloženej prihláške

3. Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov

4. Vekové kategórie súťaže: 14 –16 rokov a 17 –19 rokov

5. Témy súťaže: hlavná téma „Pandémia 2020 a čo bude po nej“ inšpiratívne námety: ekonomika, ekológia, šport, kultúra, ale i vzťahy, ľudské práva, spolupatričnosť, sloboda pohybu, spoločnosť, atď.

6. Literárne formy: úvaha, esej, fejtón, poviedka…(nie je presne určené)7.Víťazi súťaže v každej kategórii získajú finančnú odmenu, ostatní úspešní účastníci na 2. a 3. miestach získajú vecnú odmenu.

8. Víťazné práce budú publikované v regionálnej tlači Trnavského kraja.

Uzávierka prác: 10. júna 2020

Záväznú prihlášku a súťažné práce treba poslať na e-mail: zsparlamentse@centrum.sk

Termín vyhlásenia výsledkov: do 10. júla 2020

(ak budú povolené podujatia v menšom počte účastníkov, bude v Senici zorganizované slávnostné vyhodnotenie, súčasťou poroty a hostí, s prezentáciou víťazných prác…)

PROPOZÍCIE NA TOMTO ODKAZE

Zdroj web https://cvc-senica.webnode.sk/aktuality/.